بیمارستان امام سجاد کوهرنگ
۱۳۹۹/۸/۹
معرفي واحد

 مدير خدمات پرستاري:سركار خانم حميرا بهرامي- كارشناس پرستاري

 1. شماره تلفن :33623313
 2. مدير پرستاري بعنوان پل ارتباطي كادر پرستاري با ساير واحد هاي بيمارستاني مي باشدو  مسئول تمامي افراد شاغل در كادر پرستاري مي باشد.مديريت پرستاري مركز بعنوان سيستم عالي هدايت و نظارت بر فرايندهاي پرستاري در چند حوزه فعاليت داشته كه به تفكيك به آنها اشاره مي شود 
 3. شرح وظايف مدير پرستاري:شرح وظايف مدير خدمات پرستاري (مترون ) با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر 
 4. فرآيند پرستاري و استاندارد هاي مراقبتي به شرح ذيل مي باشد
 1. برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان.
 2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، دراز مدت ) مبتني بر نياز ها جهت تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو با توجه به خط مشي هاي متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط.
 3. برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون (آموزشي ، پژوهشي ، كنترل و نظارت عفونت و . . . )
 4. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
 5. تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري.
 6. ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز.
 7. مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز.
 8. مشاركت در طرح هاي پژوهشي .
 9. انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحد هاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري.
 10. تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي.
 11. تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح موظايف مصوب .
 12. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفتهاي مختلف كاري.
 13. پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري.
 14. پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحد هاي ذيربط.
 15. تصميم گيري در مورد مرخصي ها ، ماموريت ها و ... كاركنان پرستاري
 16. رهبري و هدايت واحد هاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني .
 17. ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي ....
 18. اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان( تشويق و تنبيه) گروه پرستاري
 19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحد ها .
 20. تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحد هاي ذيربط با بهرمندي از فن آوري هاي علمي حل مساله .
 21. تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات .
 22. شركت فعال در نهاد هاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني.
 23. ارائه راهكار هاي بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر.
 24. تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر.
 25.  
تاریخ به روز رسانی:
1396/06/11
تعداد بازدید:
1898
آدرس : چلگرد ،جاده ديمه ،روبروي پمپ گاز، بيمارستان امام سجاد
كدپستي :   تلفن :33223316 -038
دور نگار :  33223316 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-