بیمارستان امام سجاد کوهرنگ
۱۳۹۹/۸/۹
آمار

مسئول واحد : مهندس مرتضي قنبري 
 
شرح وظايف:
← جمع آوري آمار روزانه از طريق فرمهاي گردآوري آمار 24ساعت گذشته
← جمع آوري آمارهاي اطاق عمل ،كلينيك ،اورژانس بستري وترخيص بصورت روزانه وارائه آن به مديريت بيمارستان
← ارسال گزارش از آمار جمع آوري شده به معاونت درمـان
← دارابودن يك سيستم بايگاني صحيح از سوابق آماري به صورت روزانه ، ماهانه و سالانه
← رسم جداول ونمودارهاي گوناگون آماري بااستفاده از اطلاعات بدست آمده
← جمع آوري آمار عملكرد كليه واحدها جهت ارائه وارزيابي ،به مديريت محترم بيمارستان
← تهيه فرم هاي گرد آوري آمار ازقسمت هاي مختلف بيمارستان
← تهيه آمار كلينيكي وپاراكلينيكي وبستري ماهانه ،سه ماهه،شش ماهه وسالانه
← بررسي صحت آمارهاي دريافتي از بخشهاي مختلف
← تهيه شاخص هاي آماري ازقبيل درصد اشغال تخت ، تخت روز ، ميانگين اشغال تخت و... به تفكيك بخـشها و كل بيمارسـتان (ماهانـه ، سالانه)
← جمع آوري و تكميل فرم ماهيانه آمار شامل اطاق عمل ،عملكرد بخشها وبيماران بستري وسرپايي ارسـال آن بـه واحـد آمـار ومـدارك پزشكي معاونت درمان دانشگاه
← تهيه نمودارهاي نظر سنجي از واحدهاي مختلف در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/11
تعداد بازدید:
712
آدرس : چلگرد ،جاده ديمه ،روبروي پمپ گاز، بيمارستان امام سجاد
كدپستي :   تلفن :33223316 -038
دور نگار :  33223316 -038
@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/08/09
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-